Tag Archives: Konwencja

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

Dnia 10 grudnia 1982 roku w Montego Bay na Jamajce została podpisana Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza zwana również Konwencją Jamajską. Obecnie stanowi ona podstawowy dokument prawny w dziedzinie praw morza. Została ratyfikowana przez 165 państw i Unię Europejską. Nie została jednak ratyfikowana przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a przez Turcję nawet nie podpisana, jednak nawet te państwa wskazują ten dokument jako kodyfikacja zwyczajowego prawa morza i przestrzegają jej postanowień.

J.P.

Możliwość komentowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

VIII Seminarium Warszawskie

Dnia 24 października 2014 roku odbyło się VIII Seminarium Warszawskie poświęcone problematyce zakazu dyskryminacji. Zorganizowane zostało przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Jednym z głównych tematów były zagadnienia związane z analizą polskiego porządku prawnego w kontekście jego zgodności z Protokołem nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Debatowano nad kwestiami dotyczącymi dyskryminacji na tle społecznym i etnicznym, osób niepełnosprawnych oraz rasizmem. Poruszono również granicę możliwości anonimowej wypowiedzi w internecie. Protokół nr 12 wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2005 roku. Dotychczas podpisało go 37 państw, natomiast ratyfikowało 18. Polska jak dotąd nie ratyfikowała tego dokumentu, jakkolwiek obecnie toczy się dyskusja nad potrzebą zmiany tego stanu rzeczy.

K.S

Możliwość komentowania VIII Seminarium Warszawskie została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Somalijscy piraci vs. Francja

Sprawa dotyczy Somalijskich piratów, którzy u brzegów swojego kraju napadli na francuski statek. Napad niestety zakończył się fiaskiem i grupa została spacyfikowana i schwytana. Po złapaniu piratów zostali oni przewiezieni do Francji gdzie osadzono ich w areszcie na 48 godzin. Właśnie te 48 godzin okazało się powodem do wydania wyroku przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według niego, Francuzi złamali prawo przetrzymując piratów tak długo w areszcie co było odebraniem Somalijczykom prawa do niezwłocznego procesu. „Przedłużenie aresztu do 48 godzin narusza prawo do wolności”. Piraci dostali od 2 do 5 tysięcy euro rekompensaty.

J.M.

Możliwość komentowania Somalijscy piraci vs. Francja została wyłączona

Filed under Prawa człowieka

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów jest dokumentem uchwalonym w Wiedniu 22 maja 1969 r., który jednak wszedł w życie dopiero 27 stycznia 1980 r. Niniejsza konwencja w głównej mierze reguluje zasady zawierania określonych umów traktatowych. Składa się z 85 artykułów i z 8 części – wstępu, zagadnień dotyczących zakresu konwencji, zawierania i wejścia w życie traktatów, przestrzegania, stosowania oraz interpretacji traktatów, poprawek i modyfikacji umów traktatowych, określenie nieważności, wygaśnięcia i zawieszenia ich działania, postanowień różnych oraz wskazuje rolę depozytariuszy, notyfikacji, poprawia błędy, określa rejestrację traktatów i reguluje przepisy końcowe.

Z najważniejszych kilku kluczowych przepisów powyższego dokumentu należy wymienić, że konwencja nie działa wstecz (art.4), zasadę dotrzymywania umów (pacta sunt servanda – art. 26), ważność i trwanie mocy wiążącej traktatów (art. 42), wygaśnięcie traktatu lub wycofanie się z niego na podstawie jego postanowień lub za zgodą stron (art. 54), oraz art. od 81 do 85, związane m.in. z podpisaniem i ratyfikacją danej umowy. Należy zaznaczyć, że konwencja dotyczy głównie umów sporządzanych na piśmie, choć nie wyklucza zastosowania umów ustnych.

Polska przystąpiła do konwencji 27 kwietnia 1990 r.

Możliwość komentowania Konwencja wiedeńska o prawie traktatów została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Konwencja z Aarhus

document-428331_1280Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska- podpisana 25 czerwca 1998 r. w duńskim Aarhus, podczas IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska, weszła w życie 30 października 2001 r.

Głównymi postanowieniami tej konwencji są: prawo obywateli do informacji o stanie środowiska naturalnego, zapewnienie uznania i wsparcia organizacji zajmujących się ochroną środowiska oraz umożliwienia udziału obywatelom w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska. Tematyka tejże konwencji zalicza się do trzeciej generacji praw człowieka, która obejmuje m.in. prawo do zdrowego środowiska naturalnego.

M.B.

Możliwość komentowania Konwencja z Aarhus została wyłączona

Filed under Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe

Konwencja o prawach dziecka

document-428331_1280Konwencja o prawach dziecka – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku. Dokument ten obowiązuje niemalże we wszystkich krajach świata. W maju 2010 roku liczba ratyfikacji wynosiła 193 z wyjątkiem Somalii i USA. W konwencji tej zostały zapisane wszystkie prawa dziecka.

Podpisanie Konwencji było dla Polski jednym z ważniejszych osiągnięć w dziedzinie Praw Dziecka.

Treść konwencji składa się z preambuły i 54 artykułów. Formułując katalog kierowano się takimi zasadami jak:

  • dobro dziecka,
  • równość: każde dziecko jest równe bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, it.
  • poszanowanie odpowiedzialności i praw obojga rodziców,
  • pomoc państwa.
  • dziecko jest podmiotem samodzielnym, ale ze względu na niedojrzałość fizyczną i psychiczna potrzebuje opiekuna i ochrony prawnej,
  • jako istota ludzka dziecko wymaga poszanowania tożsamości, godności oraz prywatności,
  • najlepszym środowiskiem wychowania dziecka jest rodzina,
  • państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać jej w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, polityczne, kulturalne, socjalne i ekonomiczne.

Polska konwencję te ratyfikowała w czerwcu 1991 roku z kilkoma zastrzeżeniami i własną interpretacja niektórych przepisów. Pierwsze zastrzeżenie mówiło o tym, że dziecko adoptowane nie ma prawa poznać rodziców biologicznych, zaś drugim zastrzeżeniem dotyczyło wieku, w którym można powołać do służby wojskowej lub działań wojennych. Oba te zastrzeżenia zostały wycofane w marcu 2013 roku.

A.W.

Możliwość komentowania Konwencja o prawach dziecka została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe