Tag Archives: Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Turcja za zamkniętymi drzwiami

Obywatele Turcji wybrali – system prezydencki zastąpi system parlamentarny.

Niemalże bezwarunkowa władza, którą będzie sprawował prezydent Recep Tayyip Erdogan, zamyka krajowi drzwi do Unii Europejskiej. Kontrowersyjne zmiany oznaczają kontynuację konfrontacyjnego kursu wobec Unii, a napięcia jeszcze bardziej wzrosną.

Prezydent zostanie jednocześnie szefem państwa i rządu – to główne założenie przegłosowanej w referendum zmiany systemu politycznego w Turcji. Reforma zakłada też, że głowa państwa może sprawować władzę za pomocą dekretów oraz rozwiązywać parlament. Erdogan będzie mieć też znacznie większy wpływ na wymiar sprawiedliwości. Choć sprawowanie urzędu prezydenta będzie ograniczone do dwóch kadencji, Zmiany pozwolą Erdoganowi, przynajmniej w teorii, utrzymać władzę do 2029 roku.

Przeciwnicy Erdogana mówią wprost: „wzywamy do anulowania referendum”. Opozycja zamierza podważyć prawdziwość co najmniej 2,5-3 mln głosów. Oskarżenia o autorytaryzm nasiliły się od czasu czystek po nieudanej próbie puczu z lipca ubiegłego roku. Unieważnienie głosowania jest mało prawdopodobne. Niewielka różnica między głosami za i przeciw może za to skutkować wzrostem napięć w kraju. Wątpliwości budzą też sposób liczenia głosów i warunki przeprowadzenia referendum. Stan wyjątkowy w kraju może zatem zostać przez rząd przedłużony.

Według  Jean-Claude Juncker,  pomysł przywrócenia kary śmierci w Turcji uniemożliwia dołączenie kraju do Unii Europejskiej. Kroplą, która przeleje czarę goryczy, są wyniki niedzielnego referendum. Rozpoczęte w 2005 roku negocjacje z UE są w zasadzie wstrzymane. Napięcia między Turcją a UE mogą jeszcze bardziej wzrosnąć Wprowadzenie systemu prezydenckiego w obecnym kształcie najprawdopodobniej doprowadzi do zakończenia negocjacji akcesyjnych.

 

S. Sz.

Możliwość komentowania Turcja za zamkniętymi drzwiami została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe

Uchodźcy mogą otrzymać odmowę otrzymania wizy przez Unię Europejską

W Unii Europejskiej przebiegają prace nad utworzeniem wizy humanitarnej, jednak obecnie nie występują regulacje, które nakazywałyby jej wydanie. Sędziowie z Luksemburga podkreślają, że jeśli państwa członkowskie mają w zamiarze wydawać wizy humanitarne, mogą to robić zgodnie z prawem krajowym.

Decyzja Trybunału dotyczy syryjskiego małżeństwa z trójką małych dzieci z Aleppo. Ich celem było przedostanie się do Belgii, aby złożyć w tym kraju wnioski o udzielenie azylu. Ojciec dzieci stwierdza, że został wcześniej uprowadzony przez grupę zbrojną, był także bity i torturowany i został uwolniony dopiero po otrzymaniu okupu. Rodzina kładła także szczególny nacisk na fakt, że stan bezpieczeństwa w Syrii, a zwłaszcza w Aleppo uległ pogorszeniu, a oni są narażeni na prześladowanie ze względu na wiarę.

Belgijski urząd ds. cudzoziemców odmówił przyznania wiz rodzinie. Opowiedział się, że jeśli Syryjczycy planują ubiegać się o azyl, to w rzeczy samej nie zamierzają wyjechać z Belgii po 90 dniach, czyli po wygaśnięciu ważności wizy, a zamierzają zostać dłużej. Urząd belgijski zaznaczył, że państwa członkowskie UE nie są zobowiązane do przyjmowania na swoim terytorium każdej osoby żyjącej w katastrofalnej sytuacji. Sprawa został wniesiona do belgijskiego sądu, ten natomiast zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z prośbą o konkretyzację stosowania obowiązującego w unijnym prawie kodeksu wizowego, a także 4 Karty praw podstawowych UE o zakazie tortur i nieludzkiego traktowania. Według TS UE państwa członkowskie UE nie są zobligowane do przyznawania wiz humanitarnych osobom, które chcą udać się na dane terytorium ze względu na azyl. Mogą to jedynie zrobić w oparciu o prawo krajowe.Trybunał UE zauważył, że Karta praw podstawowych UE i europejska konwencja praw człowieka nakładają na kraje UE obowiązek zapewnienia prawa do azylu, jednak w tym przypadku nie doszło do złamania procedur.

Sędziowie w Luksemburgu zaznaczyli,  że unijny kodeks wizowy został przyjęty na podstawie traktatu. W związku z czym wizy nie mogą dotyczyć pobytów przekraczających 90 dni w ciągu jednego półrocza. W tym czasie, w Belgii syryjska rodzina złożyła wnioski o wizy humanitarne, które zakładały zezwolenie na pobyt dłuższy niż 90 dni.  Sędziowie zaakcentowali, że problemem nie jest fakt, że Syryjczycy opuściliby terytorium UE przez wygaśnięciem wizy, a to, że ich wniosek ma cel inny niż przewiduje to procedura wizy krótkoterminowej. Na skutek posiadania wizy humanitarnej uchodźcy nie musieliby narażać życia i oddawać się w ręce przemytników, próbując dostać się do UE. Wizę miałyby ambasady i konsulaty państw trzecich, aby zapewnić bezpośredni przylot do kraju UE.

Propozycja w tej sprawie jest częścią nowelizacji unijnego kodeksu wizowego, czyli rozporządzenia określającego warunki wydawania wiz na pobyt w UE.

I.R

Możliwość komentowania Uchodźcy mogą otrzymać odmowę otrzymania wizy przez Unię Europejską została wyłączona

Filed under Prawo Unii Europejskiej

Triumf czy błaganie o ratunek ? – firma Intel ponownie odwołuje się od wyroku KE

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Nils Walhl, wypowiedział się wczoraj w sprawie grzywny nałożonej na spółkę Intel w dniu 13 maja 2009 r. Szwedzki sędzia ponownie przeanalizował sprawę wyroku nałożonego na firmę, która już po raz drugi próbuje swoich sił w odwoływaniu się.

Zdaniem Komisji Europejskiej, amerykański producent mikroprocesorów nadużył reguł konkurencji UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozycji dominującej na rynku procesorów. Sprawa dotyczyła szeregu nadużyć, które Intel stosował aby ograniczyć konkurencję m.i. udzielania rabatów czterem głównym producentom komputerów (Lenovo, Dell, HP i NEC), wypłacania określonych kwot spółce Media-Saturn, a wszystko w zamian za promowanie wyłącznie procesorów Intel. Owe podejrzane działania, zagwarantowały lojalność czterech powyższych producentów oraz spółki Media-Saturn. Zachowania antykonkurencyjne przedsiębiorstwa Intel, były hamulcem różnorodności produktów skierowanych do konsumenta. Kara grzywny wyniosła ponad 1 mld EUR.

Sprawa wyszła ponownie na światło dzienne po 6 zarzutach skierowanych przeciwko Sądowi UE przez amerykańską firmę. Intel powołuje się m.i. na „rabaty za wyłączność”, stanowiące odrębną i unikalną kategorię rabatów.

Nils Wahl w opinii wydanej 20.10.2016 w Luksemburgu stwierdza, iż sprawę należy skierować do Sądu Unii Europejskiej, celem jej ponownego rozpoznania. Opinia Wahla, jako rzecznika generalnego nie wiąże jednak Trybunału Sprawiedliwości – jego zdanie może być jedynie delikatną sugestią. Sędziowie Trybunału rozpoczynają aktualnie obrady w tej sprawie, wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

A.W.

Możliwość komentowania Triumf czy błaganie o ratunek ? – firma Intel ponownie odwołuje się od wyroku KE została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej

Zgoda Trybunału UE na opodatkowanie majątku likwidowanych firm

Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku uznał, że jeśli podatnik zamyka działalność gospodarczą, to państwa członkowskie mogą opodatkować posiadany jeszcze przez niego majątek przedsiębiorstwa, które prowadził.

Chodzi o towary kupione „na firmę” podczas jej działalności, a od których został odliczony podatek VAT. Ma to zapobiegać prywatnego korzystania z firmowych towarów.

„Czwartkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wyjaśnia, że nawet jeśli podatnik zamknie podlegającą opodatkowaniu działalność gospodarczą, ale zatrzyma towary, które nabył w trakcie jej prowadzenia, i będą to towary, od których w momencie zakupu odliczył VAT, to można to uznać za tzw. odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu.”

 

A.W

Możliwość komentowania Zgoda Trybunału UE na opodatkowanie majątku likwidowanych firm została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Ochrona danych osobowych w programie Safe Harbor nie jest wystarczająca

Wskutek skargi austriackiego studenta prawa Maxa Schremsa wobec programu Safe Harbor o nienależytą ochronę prywatności europejskich użytkowników, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że porozumienie Safe Harbor z 2000 roku, dopuszczające przepływ danych osobowych obywateli Unii Europejskiej do krajów spoza Unii będących członkiem programu, nie chroni danych Europejczyków w amerykańskich serwisach internetowych przed rządową inwigilacją. Według wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa, ,,orzeczenie stanowi ważny krok naprzód dla wsparcia fundamentalnego prawa europejczyków do ochrony danych”. Wiceprzewodniczący zapowiedział dalszą pracę w celu ochrony przepływu danych osobowych przez Atlantyk. Zdaniem Waszyngtonu decyzja Trybunału może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu.

Źródło: http://m.voanews.com/a/european-court-data-protection-treaty-not-strong-enough/2993270.html

M.B.

Możliwość komentowania Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Ochrona danych osobowych w programie Safe Harbor nie jest wystarczająca została wyłączona

Filed under Prawo międzynarodowe